Българско неделно училище
"Паисий Хилендарски" - Атина, Гърция


ЗА НАС

Защо...?

Училището бе създадено в отговор на нуждите на стотици български семейства, живеещи в Гърция (и в частност в нейната столица Атина) за обучение на техните деца по български език и запознаването им с българската история и култура - с цел съхраняване на тяхната национална, културна и духовна идентичност.
С цел прилагането и спазването на законно утвърдените за образователната система на Република България учебни планове и учебни програми, обучението по съответните учебни дисциплини се организира според изискванията на ПМС №90/от 28.05.2018г., като издадените удостоверения за проведено обучение се въвеждат в Електронен регистър на неделните училища. Училището фигурира в СПИСЪК на българските неделни училища в чужбина, утвърден със Заповед на министъра на образованието и науката, под собствен номер за всяка учебна година.

... И как?

Обучението по съответните учебни дисциплини се организира в рамките на учебни класове и групи, отговарящи на образователната система, прилагана в Република България - от 1 до 12 клас, подготвителен клас и предучилищна група. Разпределението на учениците в съответните класове е съобразено както с тяхната възраст, така и с нивото на техните знания по съответните дисциплини по преценка на компетентните и отговорните за обучението в неделното училище учители.
Обучението включва задължителен хорариум по предметите Български език и литература, История на България, География и икономика на България. Към училището има сформирани кръжоци по Народни танци, Народно пеене, Родинознание, Художествено слово и театър, Хип-хоп балет.
В края на учебната година успешно завършилите ученици получават Удостоверение за проведено обучение, ЛЕГИТИМНО пред всички звена на МОН в Република България.