Българско неделно училище
"Паисий Хилендарски" - Атина, Гърция


ЗА НАС... Нашата цел

Идеал: Съхраняване на Българската идентичност...

Съхраняването на националната, културна и духовна идентичност на децата на български семейства, живеещи в Гърция.
Чрез прилагането и спазването на законно утвърдените за образователната система на Република България учебни планове и учебни програми, обучението по съответните учебни дисциплини да се организира в рамките на учебни класове и групи, отговарящи на образователната система, прилагана в Република България.
Участието на учениците в съответните класове да е съобразено както с тяхната възраст, така и с нивото на техните знания по съответните дисциплини по преценка на компетентните и отговорни за обучението в неделното училище учители.

... И "реал" ...

Училището бе създадено в отговор на нуждите на стотици български семейства, живеещи в Гърция (и в частност в нейната столица Атина) за обучение на техните деца по български език и запознаването им с българската история и култура.
Допълнително основание, което насърчи оргнизаторите бе обстоятелството, че повечето от българските икономически имигранти в Гърция не са в състояние да отделят значителни финансови средства за такова обучение, поради което образованието в Българско неделно училище "Паисий Хилендарски" - Атина се финансира в по-голямата си част от Министерски съвет, като бюджетът се определя за всяка година със заповед на министъра.