Българско неделно училище
"Паисий Хилендарски" - Атина, Гърция

Project 2021-1-BG01-KA220-YOU-000028703 Youth Challengе, Erasmus + with the financial support of the European Commission.
Project period: 01-11-2021 - 01-11-2023, 24 months
Leading organization - Association "Follow me" - Bulgaria, Dobrich
Partner 1 Greek Bulgarian Association of Cultural Paisiy Chilendarski Greece Aττική (Attiki) ATHENS www.schoolbg.eu
Objectives:
YOUTH: Promoting active citizenship, young people’s sense of initiative and youth entrepreneurship including social entrepreneurship:
Actions in the project "Youth Challenge" promote inclusion, diversity, equality, genderbalance and nondiscrimination in education, training and youth activities.

➟ На български език:
Проект 2021-1-BG01-KA220-YOU-000028703 Youth Challengе („Младежко предизвикателство“), Еразъм+ с финансовата подкрепа на Европейската комисия.
Период на проекта: 01-11-2021 - 01-11-2023, 24 месеца
Водеща организация - Сдружение „Следвай ме“ - България, Добрич
Партньор 1 Гръцко-Българска асоциация за култура „Паисий Хилендарски“ Гърция Aττική (Атина) АТИНА www.schoolbg.eu
Цели:
МЛАДЕЖИ: Насърчаване на активно гражданство, инициативност на младите хора и младежко предприемачество, включително социално предприемачество:
Действията по проекта „Младежко предизвикателство“ насърчават приобщаването, многообразието, равенството, баланса между половете и недискриминацията в образованието, обучението и младежките дейности.

````````````````````````````````````````````````````````````````````Проект на програмата "Еразъм +" за иновации и обмен на добри практики в образованието, като партньор на Сдружение на младите психолози в България

Информация за проекта на програмата "Еразъм +"

Гръцко-българско сдружение за култура "Паисий Хилендарски" приключи работа по проект на програмата "Еразъм +" за иновации и обмен на добри практики в образованието, като партньор на Сдружение на младите психолози в България.
Програмата бе насочена към превенция на отпадането на младите хора от образователната система.
Работният екип взе участие в първите два етапа на програмата, като подготви доклад-проучване за законовите механизми и неправителствени дейности в република Гърция, регулиращи тези процеси, както и извърши обучителни тренинги и психологическо тестване на 100 ученика на възраст от 12 до 18 години по методика, оценяваща психологическите нагласи на учениците.
Резултатите бяха анализирани от училищен психолог и предоставени на СМПБ (Сдружение на младите психолози в България).