Page 71 / 136  |   *Home*   *Greece, Law 2801/2000*   *Greece, 11-10-2012: Electronic Communications Legal Framework Guide*   <<  Added text of law 4070/2012 for translation
Greece, Law 4070/2012 (published on April 10, 2012; Government Gazette Issue A, Vol. 82) .:. Electronic Communications, Transport, Public Works and other provisions .:.
Google translations of Law 4070/2012 from Greek language to English, Afrikaans, Albanian, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bulgarian .:. Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French .:. Galician, Georgian, German, Gujarati, Haitian Creole, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian .:. Japanese, Kannada (Kanarese), Korean, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese .:. Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish .:. Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese, Welsh, Yddish

Updated Added text of law 4070/2012 for translation >>   1   2   3   4  5(img)   6   7  8(img)   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119(img)  120(img)  121(img)  122(img)  123(img)  124(img)  125(img)  126(img)  127(img)  128(img)  129(img)  130(img)  131(img)  132(img)  133(img)  134  135(blank)  136(irrelevant)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

των τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

Άρθρο 109 Αίτηση – Δικαιολογητικά
  1. Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου υποχρεούνται να καταθέσουν στην οικεία Περιφέρεια: (α) αίτηση με τα στοιχεία της παρ. 5 του άρθρου 106 του παρόντος νόμου, υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του και (β) φάκελο δικαιολογητικών, κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

  2. Για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα άρθρα 107 και 108 του παρόντος, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την πρώτη ημερομηνία δημοσίευσης της Ανακοίνωσης:

(Α) Για τα φυσικά πρόσωπα

(i)
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.
(ii)
Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περ. (α) του παρόντος νόμου.
(iii) Φορολογική ενημερότητα.
(iv)
Ασφαλιστική ενημερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης.
(v)
Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του παρόντος νόμου, ποσού 5.000 ευρώ για κάθε μία αιτούμενη άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
(vi)
Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκειά τους για τη στάθμευση του συνόλου των Ε.Δ.Χ. οχημάτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.
(Β) Για τα νομικά πρόσωπα
(i)
ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού ή, εάν αυτό δεν δημοσιεύεται, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου καταστατικού από το αρμόδιο πρωτοδικείο και πιστοποιητικό μεταβολών του από την αρμόδια υπηρεσία.
(ii)
ΦΕΚ με τη δημοσίευση της συγκρότησης σε σώμα του εν ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου και του διορισμού Διευθύνοντος Συμβούλου ή νομίμου εκπροσώπου, εάν πρόκειται για Α.Ε..

(iii) Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία για τα παραπάνω.

(iv) Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α΄ τα πρόσωπα που ορίζονται στην περίπτωση β΄ του άρθρου 108 του παρόντος νόμου.

(v)
Φορολογική ενημερότητα.
(vi)
Ασφαλιστική ενημερότητα.

(vii) Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του παρόντος νόμου, ποσού 5.000 ευρώ για κάθε μία αιτούμενη άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

(viii) Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκειά τους για τη στάθμευση του συνόλου των Ε.Δ.Χ. οχημάτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.

Άρθρο 110 Εγγυητική Επιστολή
  1. Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφανείας στο πρόσωπό τους, τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του παρόντος οφείλουν μαζί με την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ευρώ) για καθεμία άδεια για την οποία ενδιαφέρονται.

  2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη -μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι συντεταγμένες στην Ελληνική ή να συνοδεύονται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση.

3. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) την ημερομηνία έκδοσης,

(β) τον εκδότη,

(γ) τον αριθμό της εγγύησης,

(δ) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

(ε) τα στοιχεία του ενδιαφερομένου υπέρ του οποίου

εκδίδεται.

4. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει και τους ακόλουθους όρους: (α) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ενστάσεως διζήσεως,

(β) το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση,

(γ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, (δ) να είναι διάρκειας ενός (1) έτους.

Άρθρο 111 Μεταβατικές διατάξεις
  1. Οι ειδικές άδειες οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων των οποίων η ισχύς έχει λήξει ή θα λήξει, ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του παρόντος νόμου.

  2. Υποθέσεις που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, στο πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, εξακολουθούν να εκδικάζονται από αυτό μέχρι τη συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 103.

  3. Με δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφαρμόζεται για πρώτη φορά η διαδικασία των άρθρων 106 έως και 110, σε συνδυασμό με το άρθρο 85. Για την περίπτωση αυτή και μόνον, οι προθεσμίες και διορίες που προβλέπονται στο άρθρο 106 για τη διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για α