Българско неделно училище
"Паисий Хилендарски" - Атина, Гърция


ЗА НАС

Защо...?

Училището бе създадено в отговор на нуждите на стотици български семейства, живеещи в Гърция (и в частност в нейната столица Атина) за обучение на техните деца по български език и запознаването им с българската история и култура - с цел съхраняване на тяхната национална, културна и духовна идентичност.
Неделното Училище "Паисий Хилендарски" има кратка история, но през 2013-2014 и 2014-2015 учебни години в него вече се обучаваха по над 130 деца, под отговорното и професионално ръководство на учителския екип.
С цел прилагането и спазването на законно утвърдените за образователната система на Република България учебни планове и учебни програми, обучението по съответните учебни дисциплини се организира в рамките на учебни класове и групи, отговарящи на образователната система, прилагана в Република България - тоест от 1 до 12 клас, подготвителен клас и предучилищна група.

... И как?

Участието на учениците в съответните класове е съобразено както с тяхната възраст, така и с нивото на техните знания по съответните дисциплини по преценка на компетентните и отговорните за обучението в неделното училище учители.
Учениците от предучилищна възраст до дванайсти клас се обучават според наредбите на министерството на образованието, като в края на учебната година успешно завършилите получават (с разрешение на министъра и заверено в посолството) удостоверение за завършена съответна година по изучаваните задължителни предмети.